месечна Архива: октомври 2013

НА­И­ВО ЌО­РАВ

1 Са­мо не­кол­ку де­на по об­ја­ву­ва­ње­то на из­веш­та­јот на Ев­роп­ска­та ко­ми­си­ја, со кој Ма­ке­до­ни­ја пет­ти пат до­би пре­по­ра­ка за по­че­ток на пре­го­во­ри­те со ЕУ за­тоа што ги ис­пол­ну­ва си­те ус­ло­ви за Унијата, во Скоп­је бе­ше осу­ден на че­ти­ри ­и пол го­ди­ни зат­вор но­ви­на­рот То­мис­лав Ке­жа­ров­ски. Би­деј­ќи во из­веш­та­јот на ЕК се спо­ме­ну­ва не­как­ва си "ме­ди­ум­ска кул­ту­ра", со ко­ја љу­без­но...

ГУБЕЊЕ ВРЕМЕ

1 Кому воопшто му е гајле дека Европската комисија препорачала Македонија да добие датум за почеток на преговорите со ЕУ? Поготово по петти пат. Освен, се разбира, на власта, која може да се пофали дека повторно и било дадено признание за нејзината работа, и на опозицијата, која во извештајот ги чита оние реченици кои почнуваат со "Ама..." или со...

60 КВАДРАТИ

1 Иницијативата на Владата за вработување на 1.600 социјално најзагрозени граѓани е за поздравување. Особено што на конкурсот се пријавиле 20.000 луѓе. Добро е барем на 1.600 од таа армија што очајно бара работа да им се даде надеж и да им се даде шанса да се почувствуваат корисни и за себе и за државата. Тешко од...

ПРЕКРАСНА ПУБЛИКА

1 Кога прв пат се појави индискиот милијардер Субрата Рој во Македонија, најави дека на голфтеренот што ќе го прави во охридско Љубаништа последната дупка ќе биде во езерото. Вети дека во водата ќе направи дупка. И факт е. Дупката во водата се остварува. Дел од тој проект, веројатно, беше и промоцијата на староновиот златен барокен театар...