ИН­ДИ­ЈА­НА ЏОНС

1 Што па­ри да­ва­ат Аме­ри­кан­ци­те за униш­ту­ва­ње на хе­мис­ко­то оруж­је од Си­ри­ја? Дај ние да ги зе­ме­ме и оруж­је­то и па­ри­те. И дуп­ло ...

ГЕР­МАН­СКИ ШУМАР

1 Па добро бе. Како може да исчезне непроценливо богатство од музеј во центар на главниот град на една држава, а никој не знае ништо, ни кога, ни ка ...

ПОСТ­ТРА­У­МАТ­СКИ ШОК

1 След­ни­от извештај на европратеникот Ричард Ховит ќе биде застарен. Ние со не­тр­пе­ние ги чекаме нивните извештаи за да ни кажат како ни е и што ...
3 / 3 POSTS
meta charset="utf-8"
;