месечна Архива: ноември 2013

ИН­ДИ­ЈА­НА ЏОНС

1 Што па­ри да­ва­ат Аме­ри­кан­ци­те за униш­ту­ва­ње на хе­мис­ко­то оруж­је од Си­ри­ја? Дај ние да ги зе­ме­ме и оруж­је­то и па­ри­те. И дуп­ло да ќа­ри­ме. На па­ри­те ча­ре ќе им нај­де­ме. А оруж­је­то ќе го ре­цик­ли­ра­ме и ќе го нап­ра­ви­ме пес­ти­ци­ди. Па ко­га ќе се по­ка­же род­на го­ди­на­та, ќе има­ме до­бар из­воз не са­мо на крас­та­ви­ци и...

ГЕР­МАН­СКИ ШУМАР

1 Па добро бе. Како може да исчезне непроценливо богатство од музеј во центар на главниот град на една држава, а никој не знае ништо, ни кога, ни како, а не пак кој си ги зел артефактите. Прво се крадеа археолошки наоѓалишта. Потоа се кра­деа икони од цркви. А сега се краде и во музеј. Чиста работа....

ПОСТ­ТРА­У­МАТ­СКИ ШОК

1 След­ни­от извештај на европратеникот Ричард Ховит ќе биде застарен. Ние со не­тр­пе­ние ги чекаме нивните извештаи за да ни кажат како ни е и што ќе ни се слу­чи, ама ако судиме според изјавите на известувачот за Македонија во Ев­ро­пар­ла­мен­тот, дадени пред неколку дена во Скопје, доцна Ховит пристигнал во Ма­ке­до­ни­ја. Тој вели дека "постои опасност...