месечна Архива: април 2014

БЕСПЛАТЕН РУЧЕК

1 Сакам да ја поздравам храбрата одлука на Уставниот суд да ги заштити новинарите и слободата на изразување. Судот го одби барањето за заштита на граѓанските права и слободи поднесено од Здружението на новинари на Македонија поради отстранувањето на новинарите од собраниската галерија во дебатата за Буџетот на 24 декември 2012 со образложение дека тоа било направено...

ЗАД ПА­РА­ВА­НОТ

1. Де­не­ска, Фа­ла Бо­гу, е молк. Мал­ку ти­ши­на за во мир да си ги сре­ди­ме мис­ли­те и за да си ги из­гле­да­ме се­ри­и­те без дол­ги па­у­зи за по­ли­тич­ки рек­ла­ми. Кан­ди­да­ти­те ка­жаа што ка­жаа, кој раз­брал - раз­брал. Ут­ре е на нас да си ка­же­ме. Де­не­ска не сме­ам да збо­ру­вам за по­ли­ти­ка. Са­мо имам пот­ре­ба да спо­де­лам ед­на из­бор­на...

ГЛЕДАЈ ЦРТАНИ

1. Кампањата за парламентарните избори почнува дури сега, а мене веќе ми е збоктисано. Кај што на работа цел ден се мачиме како да избегаме од темата , а ако веќе објавуваме, со шублер мериме на кандидативе ист простор да им дадеме и на слика сите да бидат лични, ама и дома дерман немам. Така скапан од работа,...