месечна Архива: ноември 2015

БАБА РОГА

1. На почетокот на декември, Питер Фејт со вицепремиерот Муса Џафери ќе организираат некаква конференција на која ќе се анализира досегашното спроведување на Рамковниот договор. Додека се зборува за конференцијата, ВМРО-ДПМНЕ ја обвинува СДСМ дека сака федерализација на Македонија затоа што нивниот лидер Зоран Заев неколку пати кажува дека тој лично нема проблем децата во Македонија да учат и...

ДОЗВОЛА ЗА ЖИВОТ

1.   Среќа што премиерот Груевски отиде предизборно да става камен-темелник на затворен базен во Охрид. Па прошета низ градот и околината и, шетајќи низ Лескоец, се сретна со еден граѓанин што боледува од рак. За неговата болест имало лек, ама не бил на позитивна листа. Па му помагаат донатори, оти државата го одбила. Неколку дена пред случајната средба во...

ХЕ­ЛОУ И ЗДРА­ВО

1.  Ко­га го гле­дав прет­се­да­те­лот на Со­ве­тот на об­ви­ни­те­ли Пе­тар Анев­ски ка­ко бес­ком­про­мис­но ја шти­ти не­за­вис­нос­та на со­ве­тот за се­дум по­мош­ни­ци на Ја­не­ва и ко­га го ви­дов ка­ко об­јас­ни зош­то не­за­вис­нос­та не­ма да би­де заг­ро­зе­на со уш­те пет по­мош­ни­ци на спе­ци­јал­ни­от об­ви­ни­тел, ми тек­на на оној виц со ко­кош­ка­та и пе­те­лот. Пе­те­лот ја бр­кал ко­кош­ка­та низ бу­ниш­те­то, а таа...

ХЕЛОУ И ЗДРАВО

1  Ко­га го гле­дав прет­се­да­те­лот на Со­ве­тот на об­ви­ни­те­ли Пе­тар Анев­ски ка­ко бес­ком­про­мис­но ја шти­ти не­за­вис­нос­та на со­ве­тот за се­дум по­мош­ни­ци на Ја­не­ва и ко­га го ви­дов ка­ко об­јас­ни зош­то не­за­вис­нос­та не­ма да би­де заг­ро­зе­на со уш­те пет по­мош­ни­ци на спе­ци­јал­ни­от об­ви­ни­тел, ми тек­на на оној виц со ко­кош­ка­та и пе­те­лот. Пе­те­лот ја бр­кал ко­кош­ка­та низ бу­ниш­те­то, а таа...