• 080011199 (бесплатна линија) ; (02)3225949 – [email protected]
 • Главен инспектор – (070)306176
 • Куманово – (071)312547
 • Кратово – (071)322034
 • Велес – (071)322029
 • Крива Паланка – (071)322432
 • Неготино – (071)322461
 • Пробиштип – (071)322098
 • Скопје – (071322247 ; (071)322291 ; (071)248241
 • Струмица – (071)322125
 • Кочани – (071)321987
 • Свети Никола – (071)322215
 • Валандово – (071)322313 ; (071)322365
 • Делчево – (071)321817
 • Кавадарци – (071)321846
 • Прилеп – (071)322183
 • Крушево – (071)322295
 • Битола – (071)322373 ; (070)363047 ; (071)321833
 • Ресен – (071)322378
 • Охрид – (071)322453 ;(071)322387
 • Гостивар – (071)248245 ; (071)322491
 • Кичево – (071)321970 ; (071)321980
 • Македонски Брод – (071)322260
 • Тетово – (071)322260 ; (071)312561
 • Организација на потрошувачи на Македонија – (02)3179592 [email protected]
 • Државен пазарен инспекторат – (02)3220547 [email protected]
 • Битола – (047)237020; (047)223635
 • Прилеп – (048)427450; (048)422644
 • Ресен –( 047)452463
 • Крушево – (048)477044; (048)477021
 • Демир Хисар – (047)276977; (047)203055
 • Охрид – (046)261320
 • Скопје – (02)3220547
 • Куманово – (031)425112
 • Крива Паланка – (031)374255; (031)481441
 • Пробиштип – (032)482665; (032)482026
 • Кратово – (031)481441
 • Тетово – (044)335565; (044)331737
 • Гостивар – (042)218034
 • Кичево – (045)223850; (045)225151
 • Македонски Брод – (045)274020
 • Штип – (032)392961 (032)382310
 • Кочани – (033)275767; (033278120; (033)273255
 • Виница – (033)360940; (033)361948
 • Берово – (033)470078; (033)471059
 • Делчево – (033)413534; (033)412106
 • Свети Николе – (032)443534; (032)440550
 • Неготино – (043)360332
 • Велес – (043)232328; (043)221215
 • Кавадарци – (043)414716
 • Струмица – (034)322798
 • Гевгелија – (034)213387; (034)213766
 • Радовиш – (032)635360; (032)631085
 • Валандово – (034)382020
 • Струга – (046)789331; (046)786162
 • Управа за имотно правни работи при Министерстгв о за финансии – (02)3255669 (02)3117288
 • Управа за јавни приходи – (02)3299500 [email protected]
 • Агенција за катастар на недвижности  – (02)3204800 [email protected] ; [email protected]
 • Берово – (033)471231
 • Битола – (047)228860; (047228430
 • Валандово – (034)382041
 • Велес – (043)232724
 • Виница – (033)361944
 • Гевгелија – (034)212084
 • Гостивар – (042)213066; (042)211762
 • Дебар – (046)831511
 • Делчево – (033(411435
 • Демир Хисар – (047)276803; (047)276121
 • Кавадарци – (043)413030
 • Кичево – (045)220260
 • Кочани – (033)272166
 • Кратово – (031)481559
 • Крива Паланка – (031)374301
 • Крушево – 048(477092; (047)377092
 • Куманово – (031)423891
 • Македонски Брод – (045)274129
 • Неготино – (043)361733
 • Охрид – (046)279682; (046)279681
 • Прилеп – (048)427274
 • Пробиштип – (032)482070
 • Радовиш – (032)635815
 • Ресен – (047)452012
 • Свети Николе – (032)440178
 • Струга – (046)784213; (046)786288
 • Струмица – (034)323601; (034)349490
 • Тетово – (044)339840
 • Штип – (032)385043
 • НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ – (02)3129359 [email protected]
 • Скопје – (02)3129335
 • Тетово – (044)344081
 • Кичево – (045)228586
 • Битола – (047)242310
 • Струмица – ((034)329995
 • Штип – (032)389701
 • Куманово – (031)431488
 • Министерство за образование и наука – (02)3117896 [email protected] ; [email protected]
 • Државен просветен инспекторат – (02)3117896; (02)3117277
 • Раководител на сектор за инспекциски надзор и оценување на квалитет во предучилишно,основно, средно, високо и друго образование – (076)446120
 • Раководител на одделение за инспекциски надзор во високото образование, научните институти, ученичките и студентските домови во полошки, скопски,североисточен,источен, и југоисточен плански регион – (076)446136
 • Раководител на одделение за инспекциски надзор и оценување на квалитет на предучилишно, основно, средно, постсредно образование и образование во специјализирани воспитн о образовни установи во вардарски и пелагониски плански регион – (076)446128
 • Раководител на одделение за инспекциски надзор и оценување на квалитет во предучилишно, основно, средно, постсредно образование и обраование во специјализирани воспитно образовни институции во полошки плански регион – (076)446126
 • Раководител на одделение за инспекциски надзор и оценување на квалитет во предучилишно, основно, средно, постсредно образование и обраование во специјализирани воспитно образовни институции во скопски и североисточен плански регион – (076)446131
 • Раководител на одделение за инспекциски надзор и оценување на квалитет во предучилишно, основно, средно, постсредно образование и обраование во специјализирани воспитно образовни институции во источен и југоисточен плански регион – (076)446130
 • Раководител на одделение за инспекциски надзор и оценување на квалитет во предучилишно, основно, средно, постсредно образование и обраование во специјализирани воспитно образовни институции во југозападен плански регион – (070)311308
 • Министерство за труд и социјална политика  (02)3106214; (02)3106291 [email protected]
 • МАПАС – (02)3224229; (02)3166452 [email protected]
 • Фонд за пензиско и инвалидско осигурување – (02)3250100 [email protected]
 • контакт центар (02) 15215
 • инвалидски комисии – (02)3065184
 • Берово – (033)470511
 • Битола – (047)231480 (047)231664; (047)231665
 • Валандово – (034)382022
 • Велес – (043)231145; (043)231203
 • Виница – (033)363136
 • Гевгелија – (034)213670
 • Гостивар – (042)214305
 • Дебар – ((046)832127
 • Делчево – ((033)410928
 • Демир Хисар – (047)276437
 • Кавадарци – (043)412107
 • Кичево – (045)225314
 • Кочани – (033)274155; (033)278449
 • Кратово – (031)481133
 • Крива Паланка (031)375577
 • Крушево – (048)476595
 • Куманово – (31)415478
 • Македонски Брод – (045)274135
 • Неготино – (043)361522
 • Охрид – (046)257840; (046)258740
 • Прилеп – (048)427361
 • Пробиштип – (032)484730
 • Радовиш – (032)635358
 • Ресен – (047)451104
 • Свети Николе – (032)443922
 • Скопје – (02)3250100
 • Струга – (046)786022
 • Струмица – (034)324911; (034)324984
 • Тетово – (044)331034
 • Штип – (032)393483
 • Министерство за здравство – (02)3112500
 • Државен и санитарен инспекторат (02)3112500 локал 105
 • Мој термин – (02)15444 [email protected] skype име: mojtermin
 • Ало докторе – (02)15123
 • Фонд за здравствено осигурување – (02)3289000 [email protected]
 • Берово – (033)471027; (071)372001
 • Битола – (047)231614; (071)372002
 • Македонски Брод – (045)275812; (071)372003
 • Валандово – (034)381047; (071)372004
 • Виница – (033)363303; (071)372005
 • Гевгелија – (034)212945; (071)372006
 • Гостивар – (042)214559; (071)372007
 • Дебар – (046)831050; (071)372008
 • Делчево – (033)411129; (071)372009
 • Демир Хисар – (047)276744; (071372010
 • Кавадарци – (043)413312; (071)372011
 • Кичево – (045)225179; (071)372012
 • Кочани – (033)279130; (071)372013
 • Кратово – (031)481994; (071)372014
 • Крива Паланка – (031)375931; (071)372015
 • Крушево – (048)477123; (071)372016
 • Куманово – (031)420076; (071)372017
 • Неготино – (043)361832; (071)372018
 • Охрид – (046)260265; (071)372019
 • Прилеп – (048)411485; (071)372020
 • Пробиштип – (032)483133; (071)372021
 • Радовиш – (032)635714; (071)372022
 • Ресен – (047)451079; (071)372023
 • Свети Николе – (032)443616; (071)372024
 • Скопје – (02)3118566; (071)372025
 • Струга – (046)780706; (071)372026
 • Струмица – (034)322012; (071)372027
 • Тетово – (044)351960; (071)372028
 • Велес – (043)233644; (071)372029
 • Штип – (032)397833; (071)372030
Пријави дете на улица, дете во социјален ризик, злоупотреба на дете, педофилија (02)1505 Одделение за инспекциски надзор на дејноста заштита на деца при Министерство за труд и социјална политика (02)3106258
 • Комисија за заштита од дискриминација – (02)3232242 [email protected]
 • СОС телефони на Министерството за труд и социјална политика
 • Пријави семејно насилство – (02)15700; (02)15315
 • Пријави старо и изнемоштено лице, инвалидно лице во социјален ризик и бездомно лице (02)1505
 • Сојуз на синдикати на Македонија (02)3161374 [email protected]
 • ССМ – Бесплатна правна помош
 • Скопје – Лиле Петрова и Даница Михајлова (02)3134622
 • Битола – Љупчо Василевски
 • Кавадарци – Стојко Муџевалевски (072)307646
 • Куманово – Гордица Бошковска (031)412433
 • Охрид – Драган Цветаноски (072)307652
 • Гостивар – Новица Алексиевски
 • Струга – Радован Ивановски (072)307658
 • Радовиш – Зорка Андова (072)307655
 • Струмица – Васил Глигоров (072)307659
 • Конфедерација на слободни синдикати на Македонија – (02)2466238 [email protected] [email protected] [email protected]
 • Интернационална работничка организација – седиште Женева, Швајцарија [email protected] ; +41 227996111; факс: +41 227988685
 • Пријави работа на црно – (02)15131
 • Државен инспекторат за труд (Министерство за труд и социјална политика) – (02)3116110
 • Информации и закажување за лични документи 080019292
 • Државна изборна комисија – (02)3224744 [email protected] [email protected]
 • Гевгелија – (034)214799
 • Кичево – (045)222811
 • Кочани – (033)271488
 • Охрид – (046)264044
 • Струга – (075)451463
 • Струмица – (034)340155
 • Велес – (043)212755
 • Штип – (032)381500
 • Битола – (047)226105
 • Гостивар – (042)212433
 • Куманово – (031)413918
 • Прилеп – (048)400920
 • Тетово – (044)330250
 • Карпош – (02)3071601
 • Центар – (02)3213636
 • Чаир – (02)2612770
 • Гази Баба – (02)3226993
 • Кисела Вода – (02)2772790

Проектот „Гласно за Омбудсманот“ е поддржан од Британската Амбасада Скопје. Мислењата и ставовите наведени во содржините на проектот не ги одразуваат секогаш мислењата и ставовите на Британската амбасада.